TALUIM4002 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2

TALUIM4002 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2 -เซต -ตรรกศาสตร์เเละการใช้เหตุผล -ระบบจำนวนจริง -ความสัมพันธ์ -ฟังก์ชั่น -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ -ภาคตัดกรวย -ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ -แบบทดสอบเจาะข้อสอบ
สอนโดย

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ)

สอน คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ จบการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 26 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 41:25 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 26 วีดีโอ
 • TALUIM4002 ตะลุยโจทย์คณิต ม.4 เล่ม 2 26 บทเรียน
 • EP.1 เซต 1:45 hr
 • EP.2 เซต 1:38 hr
 • EP.3 เซต 1:39 hr
 • EP.4 ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล 1:42 hr
 • EP.5 ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล 1:18 hr
 • EP.6 ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล 1:41 hr
 • EP.7 จำนวนจริง 1:34 hr
 • EP.8 จำนวนจริง 1:26 hr
 • EP.9 จำนวนจริง 1:39 hr
 • EP.10 ความสัมพันธ์ 1:24 hr
 • EP.11 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ 1:33 hr
 • EP.12 ความสัมพันธ์ 1:46 hr
 • EP.13 ฟังก์ชัน 1:32 hr
 • EP.14 เรขาคณิตวิเคราะห์ 1:25 hr
 • EP.15 เรขาคณิตวิเคราะห์ 1:44 hr
 • EP.16 เรขาคณิตวิเคราะห์ 1:56 hr
 • EP.17 เรขาคณิตวิเคราะห์ 1:55 hr
 • EP.18 เรขาคณิตวิเคราะห์ 2:09 hr
 • EP.19 ภาคตัดกรวย 00:37 hr
 • EP.20 ภาคตัดกรวย 00:31 hr
 • EP.21 ภาคตัดกรวย 1:37 hr
 • EP.22 ภาคตัดกรวย – พาราโบลา 1:44 hr
 • EP.23 พาราโบลา 1:29 hr
 • EP.24 ตรีโกณมิติ 1:48 hr
 • EP.25 ตรีโกณมิติ 2:01 hr
 • EP.26 ตรีโกณมิติ 1:38 hr
 • ตะกร้าสินค้า