TALUIBTU1 (ตะลุยโจทย์ชีวะ สอบเข้าเตรียมอุดม เล่ม 1)

ตะลุยโจทย์ชีวะ ม.ต้น เหมาะสำหรับสอบเข้าเตรียมอุดม และโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ
สอนโดย

อาจารย์สุรกฤษฏิ์ สุขสกุล (อ.ไมค์)

ป.โท วิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 16 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 12:46 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 16 วีดีโอ
 • ตะลุยโจทย์ชีวะ ชุดที่ 2 2 บทเรียน
 • EP.1 ตะลุยโจทย์ชุดที่ 2 PART 1(ข้อ1-14) 00:56 hr
 • EP.2 ตะลุยโจทย์ชุดที่ 2 PART 2(ข้อ15-25) 00:41 hr
 • ตะลุยโจทย์ชีวะ ชุดที่ 3 2 บทเรียน
 • EP.1 ตะลุยโจทย์ชุดที่ 3 PART 1(ข้อ1-10) 00:40 hr
 • EP.2 ตะลุยโจทย์ชุดที่ 3 PART 2(ข้อ11-25) 00:47 hr
 • ตะลุยโจทย์ชีวะ ชุดที่ 4 2 บทเรียน
 • EP.1 ตะลุยโจทย์ชุดที่ 4 PART 1(ข้อ1-11) 00:47 hr
 • EP.2 ตะลุยโจทย์ชุดที่ 4 PART 2 (ข้อ1-25) 00:52 hr
 • ตะลุยโจทย์ชีวะ ชุดที่ 5 2 บทเรียน
 • EP.1 ตะลุยโจทย์ชุดที่ 5 PART 1(ข้อ1-12) 00:44 hr
 • EP.2 ตะลุยโจทย์ชุดที่ 5 PART 2(ข้อ13-25) 00:32 hr
 • ตะลุยโจทย์ชีวะ ชุดที่ 6 2 บทเรียน
 • EP.1 ตะลุยโจทย์ชุดที่ 6 PART 1(ข้อ1-10) 00:48 hr
 • EP.2 ตะลุยโจทย์ชุดที่ 6 PART 2(ข้อที่11-25) 00:37 hr
 • ตะลุยโจทย์ชีวะ ชุดที่ 7 2 บทเรียน
 • EP.1 ตะลุยโจทย์ชุดที่ 7 PART 1(ข้อที่1-15) 1:04 hr
 • EP.2 ตะลุยโจทย์ชุดที่ 7 PART 2(ข้อ16-25) 00:45 hr
 • ตะลุยโจทย์ชีวะ ชุดที่ 8 2 บทเรียน
 • EP.1 ตะลุยโจทย์ชุดที่ 8 PART 1(ข้อ1-10) 1:06 hr
 • EP.2 ตะลุยโจทย์ชุดที่ 8 PART 2(ข้อ11-25) 00:47 hr
 • ตะกร้าสินค้า