A-Level คณิต เล่ม 3

-เซต -ตรรกศาสตร์ -จำนวนจริง -เรขาคณิตและภาคตัดกรวย -เมตริกซ์ -กำหนดการเชิงเส้น -ฟังก์ชัน -แคลคูลัส -สถิติ -ดัชนี -เวกเตอร์ -จำนวนเชิงซ้อน -ลำดับ อนุกรม -เรียงสับเปลี่ยนและความน่าจะเป็น

สอนโดย

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ)

สอน คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ จบการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 13 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 17:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 13 วีดีโอ
 • A-Level คณิต เล่ม 3 13 บทเรียน
 • ep1 A-Level คณิต เล่ม 3 (ตลุยเซต1) 2:10 hr
 • EP2 A-Level คณิต เล่ม 3 (ตลุยเซต2+ตรรก1 1:45 hr
 • EP3 A-Level คณิต เล่ม 3 (ตลุยตรรก2) 2:08 hr
 • EP4 A-Level คณิต เล่ม 3 (ตลุยจำนวนจริง1) 2:13 hr
 • EP5 A-Level คณิต เล่ม 3 (ตลุยจำนวนจริง2) 00:29 hr
 • EP6 A-Level คณิต เล่ม 3 (ตลุยเชิงซ้อน1) 00:28 hr
 • EP7 A-Level คณิต เล่ม 3 (ตลุยเชิงซ้อน2) 00:40 hr
 • EP8 A-Level คณิต เล่ม 3 (ตลุยเชิงซ้อน3) 2:13 hr
 • EP9 A-Level คณิต เล่ม 3 (จำนวนเชิงซ้อน4) 00:13 hr
 • EP10 A-Level คณิต เล่ม 3 (เวกเตอร์1) 1:33 hr
 • EP11 A-Level คณิต เล่ม 3 (เวกเตอร์2) 1:34 hr
 • EP12 A-Level คณิต เล่ม 3 (เวกเตอร์3) 1:02 hr
 • EP13 A-Level คณิต เล่ม 3 ความน่าจะเป็น) 00:34 hr
 • ตะกร้าสินค้า