B6011 (ชีววิทยา ม.6 เทอม 1 เล่ม 1)

-ระบบประสาท -ระบบปกคุมร่างกาย -ระบบกล้ามเนื้อ -ระบบสืบพันธุ์ -ระบบฮอร์โมน
สอนโดย

อาจารย์บงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ (อ.โม)

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 28 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 24:19 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 28 วีดีโอ
 • Nervous system 10 บทเรียน
 • EP.1 Nervous system 01:09 hr
 • EP.2 Nervous system 01:18 hr
 • EP.3 Nervous system 00:58 hr
 • EP.4 Nervous system 01:06 hr
 • EP.5 Nervous system 00:58 hr
 • EP.6 Nervous system 00:59 hr
 • EP.7 Nervous system 00:56 hr
 • EP.8 Nervous system 01:04 hr
 • EP.9 Nervous system 00:58 hr
 • EP.10 Nervous system 00:12 hr
 • Integument system 2 บทเรียน
 • EP.1 Integument system 01:05 hr
 • EP.2 Integument system 01:14 hr
 • Musculoskeleton System 4 บทเรียน
 • EP.1 Musculoskeleton System 00:28 hr
 • EP.2 Musculoskeketon system 00:39 hr
 • EP.3 Musculoskeleton System 01:17 hr
 • EP.4 Musculoskeleton System 00:41 hr
 • Reproductive system 8 บทเรียน
 • EP.1 Reproductive system 00:24 hr
 • EP.2 Reproductive system 00:42 hr
 • EP.3 Reproductive system 00:49 hr
 • EP.4 Reproductive system 00:28 hr
 • EP.5 Reproductive system 00:24 hr
 • EP.6 Reproductive system 00:47 hr
 • EP.7 Reproductive system 01:03 hr
 • EP.8 Reproductive system 01:14 hr
 • Endocrine system 4 บทเรียน
 • EP.1 Endocrine system 00:41 hr
 • EP.2 Endocrine system 00:47 hr
 • EP.3 Endocrine system 00:57 hr
 • EP.4 Endocrine system 00:51 hr
 • ตะกร้าสินค้า