MA202 (คณิตเพิ่มเติม ม.2 เทอม2)

- การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง - สมการกำลังสองตัวแปรเดียว - การแปรผัน
สอนโดย

อาจารย์อัลครินทร์ เพชรพิรุฬหศิริ (หมอแจน)

ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 10 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 13:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 10 วีดีโอ
 • การเเยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง 3 บทเรียน
 • EP.1 การเเยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง 1:55 hr
 • EP.2 การเเยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง 1:59 hr
 • EP.3 การเเยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง 1:52 hr
 • สมการกำลังสองตัวเเปรเดียว 4 บทเรียน
 • EP.1 สมการกำลังสองตัวเเปรเดียว 1:16 hr
 • EP.2 สมการกำลังสองตัวเเปรเดียว 00:30 hr
 • EP.3 สมการกำลังสองตัวเเปรเดียว 1:48 hr
 • EP.4 สมการกำลังสองตัวเเปรเดียว 00:34 hr
 • การเเปรผัน 3 บทเรียน
 • EP.1 การเเปรผัน 1:16 hr
 • EP.2 การเเปรผัน 00:55 hr
 • EP.3 การแปรผัน 1:06 hr
 • ตะกร้าสินค้า