MB301 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เทอม 1)

- พื้นที่ผิวและปริมาตร - กราฟ - ระบบสมการเชิงเส้น - สามเหลี่ยมคล้าย
สอนโดย

อาจารย์อัลครินทร์ เพชรพิรุฬหศิริ (หมอแจน)

ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 19 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 17:39 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 19 วีดีโอ
 • พื้นที่ผิวเเละปริมาตร 8 บทเรียน
 • EP.1 พื้นที่ผิวเเละปริมาตร 1:37 hr
 • EP.2 พื้นที่ผิวเเละปริมาตร 00:43 hr
 • EP.3 พื้นที่ผิวเเละปริมาตร 00:42 hr
 • EP.4 พื้นที่ผิวเเละปริมาตร 00:56 hr
 • EP.5 พื้นที่ผิวเเละปริมาตร 00:41 hr
 • EP.6 พื้นที่ผิวเเละปริมาตร 1:30 hr
 • EP.7 พื้นที่ผิวเเละปริมาตร 00:46 hr
 • EP.8 พื้นที่ผิวเเละปริมาตร 00:45 hr
 • กราฟ 3 บทเรียน
 • EP.1 กราฟ 00:13 hr
 • EP.2 กราฟ 00:59 hr
 • EP.3 กราฟ 1:00 hr
 • ระบบสมการเชิงเส้น 6 บทเรียน
 • EP.1 ระบบสมการเชิงเส้น 00:57 hr
 • EP.2 ระบบสมการเชิงเส้น 00:36 hr
 • EP.3 ระบบสมการเชิงเส้น 00:50 hr
 • EP.4 ระบบสมการเชิงเส้น 00:47 hr
 • EP.5 ระบบสมการเชิงเส้น 00:56 hr
 • EP.6 ระบบสมการเชิงเส้น 00:25 hr
 • สามเหลี่ยมคล้าย 2 บทเรียน
 • EP.1 สามเหลี่ยมคล้าย 1:29 hr
 • EP.2 สามเหลี่ยมคล้าย 1:41 hr
 • ตะกร้าสินค้า