O-NETB61 (o-net วิชาชีววิทยา ม.6 เล่ม .1)

ONETB61 ( O-net ชีววิทยา ม.6 เล่ม 1 ) – ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต – ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม – แนวข้อสอบชีววิทยาชุด 1 – แนวข้อสอบชีววิทยาชุด 2
สอนโดย

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ)

สอน คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ จบการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 6 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 10:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 6 วีดีโอ
 • ONETB61 ( O-net ชีววิทยา ม.6 เล่ม 1) 6 บทเรียน
 • EP1 bioonet1 (ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม) 1:42 hr
 • EP2 bioonet1 (ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม) 1:55 hr
 • EP3 bioonet1 (ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม) 1:41 hr
 • EP4 bioonet1 (ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม) 1:46 hr
 • EP5 bioonet1 (ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม) 1:42 hr
 • EP6 bioonet1 (ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม) 1:36 hr
 • ตะกร้าสินค้า