C123 (เคมี ม.ต้น เล่ม 1 - 4)

- สารรอบตัว - สารละลาย กรดและเบส - การแยกสาร - การเปลี่ยนแปลงของสาร
สอนโดย

อาจารย์อาทิตา พรหมจันทร์ (อ.ตาล)

ป.ตรี เคมีอุตสาหกรรม ผู้เขียนหนังสือคู่มือเตรียมสอบเคมีเข้ามหาวิทยาลัย

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 37 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 17:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 37 วีดีโอ
 • สารรอบตัว 17 บทเรียน
 • EP.1 สารรอบตัว 1:10 hr
 • EP.2 สารรอบตัว 1:16 hr
 • EP.3 สารรอบตัว 00:43 hr
 • EP.4 สารรอบตัว 00:20 hr
 • EP.5 สารรอบตัว 00:27 hr
 • EP.6 สารรอบตัว 00:06 hr
 • EP.7 สารรอบตัว 00:02 hr
 • EP.8 สารรอบตัว 00:07 hr
 • EP.9 สารรอบตัว 1:16 hr
 • EP.10 สารรอบตัว 00:08 hr
 • EP.11 สารรอบตัว 00:54 hr
 • EP.12 สารรอบตัว 00:18 hr
 • EP.13 สารรอบตัว 00:14 hr
 • EP.14 สารรอบตัว 00:28 hr
 • EP.15 สารรอบตัว 00:09 hr
 • EP.16 สารรอบตัว 00:21 hr
 • EP.17 สารรอบตัว 00:34 hr
 • สารละลายกรด-เบส 8 บทเรียน
 • EP.1 สารละลาย กรดและเบส 1:04 hr
 • EP.2 สารละลาย กรดและเบส 00:18 hr
 • EP.3 สารละลาย กรดและเบส 00:05 hr
 • EP.4 สารละลาย กรดและเบส 00:36 hr
 • EP.5 สารละลาย กรดและเบส 00:38 hr
 • EP.6 สารละลาย กรดและเบส 00:37 hr
 • EP.7 สารละลาย กรดและเบส 00:40 hr
 • EP.8 สารละลาย กรดและเบส 00:16 hr
 • การแยกสาร 6 บทเรียน
 • EP.1 การแยกสาร 1:00 hr
 • EP.2 การแยกสาร 00:08 hr
 • EP.3 การแยกสาร 00:14 hr
 • EP.4 การแยกสาร 00:30 hr
 • EP.5 การแยกสาร 00:30 hr
 • EP.6 การแยกสาร 00:26 hr
 • การเปลี่ยนแปลงของสาร 6 บทเรียน
 • EP.1 การเปลี่ยนแปลงของสาร 1:02 hr
 • EP.2 การเปลี่ยนแปลงของสาร 1:03 hr
 • EP.3 การเปลี่ยนแปลงของสาร 00:06 hr
 • EP.4 การเปลี่ยนแปลงของสาร 00:16 hr
 • EP.5 การเปลี่ยนแปลงของสาร 00:06 hr
 • EP.6 การเปลี่ยนแปลงของสาร 00:45 hr
 • ตะกร้าสินค้า