C502 (เคมี ม.5 เทอม 2 เล่ม 1 - 2)

กรด-เบส, เซลล์ไฟฟ้าเคมี
สอนโดย

อาจารย์ศุภเศรษฐ์ เลิศกาญจนศักดิ์ (อ.หมี)

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 28 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 24:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 28 วีดีโอ
 • กรด-เบส 17 บทเรียน
 • EP.1 กรด-เบส 00:51 hr
 • EP.2 กรด-เบส 00:56 hr
 • EP.3 กรด-เบส 00:52 hr
 • EP.4 กรด-เบส 00:45 hr
 • EP.5 กรด-เบส 1:00 hr
 • EP.6 กรด-เบส 1:03 hr
 • EP.7 กรด-เบส 00:11 hr
 • EP.8 กรด-เบส 00:41 hr
 • EP.9 กรด-เบส 1:02 hr
 • EP.10 กรด-เบส 1:01 hr
 • EP.11 กรด-เบส 00:47 hr
 • EP.12 กรด-เบส 00:17 hr
 • EP.13 กรด-เบส 00:05 hr
 • EP.14 กรด-เบส 00:11 hr
 • EP.15 กรด-เบส 00:02 hr
 • EP.16 กรด-เบส 00:49 hr
 • EP.17 กรด-เบส 1:57 hr
 • ไฟฟ้าเคมี 11 บทเรียน
 • EP.1 ไฟฟ้าเคมี 1:55 hr
 • EP.2 ไฟฟ้าเคมี 1:58 hr
 • EP.3 ไฟฟ้าเคมี 00:42 hr
 • EP.4 เซลล์ไฟฟ้าเคมี 00:11 hr
 • EP.5 เซลล์ไฟฟ้าเคมี 00:57 hr
 • EP.6 เซลล์ไฟฟ้าเคมี 00:57 hr
 • EP.7 เซลล์ไฟฟ้าเคมี 00:50 hr
 • EP.8 เซลล์ไฟฟ้าเคมี 1:07 hr
 • EP.9 เซลล์ไฟฟ้าเคมี 00:43 hr
 • EP.10 เซลล์ไฟฟ้าเคมี 00:36 hr
 • EP.11 เซลล์ไฟฟ้าเคมี 1:30 hr
 • ตะกร้าสินค้า