A-Level สังคม เล่ม 1

ONETS61 (O-net สังคมศึกษา ม.6 เล่ม 1) ✔สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ✔สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ✔สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ✔สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ✔สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
สอนโดย

อาจารย์เอกภพ พรหมสุทธิรักษ์ (อ.เอก)

สอน วิชาสังคมศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ป.เอก ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 16 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 24:40 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 16 วีดีโอ
 • A-Level สังคม เล่ม 1 16 บทเรียน
 • EP1 A-Level สังคม เล่ม 1 1:40 hr
 • EP2 A-Level สังคม เล่ม 1 1:49 hr
 • EP3 A-Level สังคม เล่ม 1 1:56 hr
 • EP4 A-Level สังคม เล่ม 1 00:48 hr
 • EP5 A-Level สังคม เล่ม 1 1:16 hr
 • EP6 A-Level สังคม เล่ม 1 1:46 hr
 • EP7 A-Level สังคม เล่ม 1 1:45 hr
 • EP8 A-Level สังคม เล่ม 1 1:48 hr
 • EP9 A-Level สังคม เล่ม 1 1:16 hr
 • EP10 A-Level สังคม เล่ม 1 00:56 hr
 • EP11 A-Level สังคม เล่ม 1 1:26 hr
 • EP12 A-Level สังคม เล่ม 1 1:42 hr
 • EP13 A-Level สังคม เล่ม 1 1:52 hr
 • EP14 A-Level สังคม เล่ม 1 1:42 hr
 • EP15 A-Level สังคม เล่ม 1 1:17 hr
 • EP16 A-Level สังคม เล่ม 1 1:41 hr
 • ตะกร้าสินค้า