A-Level คณิต เล่ม 5

SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ เล่ม 1 ✔ คณิตศาสตร์ สามัญ 55 – 60/ แบบทดสอบเข้ามหาวิทยาลัย/ แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์สามัญ (เซต อสมการ พหุนาม จำนวนเชิงซ้อน ฟังก์ชัน จำนวนเต็ม จำนวนจริง ความแปรปรวน แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ค่ามัธยฐาน ค่าเฉลี่ยเลขาคณิต ฟังก์ชันพหุนามดีกรีสาม สับเซต อินเตอร์เซกชั่นของเหตุการณ์ คอมพลีเมนต์ของเหตุการณ์ ผลต่างของเหตุการณ์ ความน่าจะเป็น)
สอนโดย

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ)

สอน คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ จบการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 39 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 81:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 39 วีดีโอ
 • A-Level คณิต เล่ม 5 39 บทเรียน
 • EP1 A-Level คณิต เล่ม 5 จำนวนจริง 1:04 hr
 • EP2 A-Level คณิต เล่ม 5 mathdoctor 1:41 hr
 • EP3 A-Level คณิต เล่ม 5 mathdoctor 1:51 hr
 • EP4 A-Level คณิต เล่ม 5mathdoctor 1:38 hr
 • EP5 A-Level คณิต เล่ม 5 mathdoctor 1:46 hr
 • EP6 A-Level คณิต เล่ม 5mathdoctor 1:59 hr
 • EP7 A-Level คณิต เล่ม 5mathdoctor 1:39 hr
 • EP8 A-Level คณิต เล่ม 5mathdoctor 1:40 hr
 • EP9 A-Level คณิต เล่ม 5mathdoctor 1:42 hr
 • EP10 A-Level คณิต เล่ม 5 mathdoctor 1:42 hr
 • EP11 A-Level คณิต เล่ม 5 Mathdoctor 1:52 hr
 • EP12 A-Level คณิต เล่ม 5 Mathdoctor 1:43 hr
 • EP13 A-Level คณิต เล่ม 5 Math doctor 2:06 hr
 • EP14 A-Level คณิต เล่ม 5 Mathdoctor 1:40 hr
 • EP15 A-Level คณิต เล่ม 5 Mathdoctor 1:53 hr
 • EP16 A-Level คณิต เล่ม 5Mathdoctor 1:38 hr
 • EP17 A-Level คณิต เล่ม 5 Mathdoctor 1:35 hr
 • EP18 A-Level คณิต เล่ม 5 Math doctor 2:02 hr
 • EP19 A-Level คณิต เล่ม 5 Math doctor 1:18 hr
 • EP20 A-Level คณิต เล่ม 5 Math doctor 00:41 hr
 • EP21 A-Level คณิต เล่ม 5 Math doctor 1:29 hr
 • EP22 A-Level คณิต เล่ม 5 Math doctor 1:34 hr
 • EP23 A-Level คณิต เล่ม 5 Math doctor 1:57 hr
 • EP24 A-Level คณิต เล่ม 5 เมตริกซ์ 2:17 hr
 • EP25 A-Level คณิต เล่ม 5 เมตริกซ์ 2:23 hr
 • EP26 A-Level คณิต เล่ม 5 เมตริกซ์ 3:48 hr
 • EP27 A-Level คณิต เล่ม 5 Math Doctor 1:50 hr
 • EP28 A-Level คณิต เล่ม 5 Math Doctor 2:27 hr
 • EP29 A-Level คณิต เล่ม 5 Math Doctor 2:14 hr
 • EP30 A-Level คณิต เล่ม 5 Math Doctor 2:48 hr
 • EP31 A-Level คณิต เล่ม 5 Math Doctor 2:40 hr
 • EP32 A-Level คณิต เล่ม 5 Math Doctor 3:04 hr
 • EP33 A-Level คณิต เล่ม 5 Math Doctor 2:50 hr
 • EP34 A-Level คณิต เล่ม 5 Math Doctor 2:53 hr
 • EP35 A-Level คณิต เล่ม 5 Math Doctor 2:50 hr
 • EP36 A-Level คณิต เล่ม 5 Math Doctor 2:07 hr
 • EP37 A-Level คณิต เล่ม 5 Math Doctor 2:33 hr
 • EP38 A-Level คณิต เล่ม 5 Math Doctor 3:18 hr
 • EP39 A-Level คณิต เล่ม 5 Math Doctor 2:32 hr
 • ตะกร้าสินค้า