M302 (คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2)

สอนปรับพื้นเลข เรียนได้เก่ง ได้เกรด 4.00 สอบเข้า ม.4 / สอบเข้าเตรียมทหาร / สอบเข้านายสิบ - อสมการ - ความน่าจะเป็น - สถิติ - วงกลม - ตรีโกณมิติ
สอนโดย

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ)

สอน คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ จบการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 13 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 16:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 13 วีดีโอ
 • อสมการ 3 บทเรียน
 • EP.1 อสมการ 1:02 hr
 • EP.2 อสมการ 1:15 hr
 • EP.3 อสมการ 1:19 hr
 • ความน่าจะเป็น 3 บทเรียน
 • EP.1 ความน่าจะเป็น 1:30 hr
 • EP.2 ความน่าจะเป็น 1:30 hr
 • EP.3 ความน่าจะเป็น 1:07 hr
 • สถิติ วงกลมและตรีโกณมิติ 7 บทเรียน
 • EP.1 สถิติ 1:25 hr
 • EP.2 สถิติ 1:28 hr
 • EP.3 สถิติและวงกลม 00:37 hr
 • EP.4 วงกลม 00:42 hr
 • EP.5 วงกลม เเละตรีโกณมิติ 1:30 hr
 • EP.6 ตรีโกณมิติ 1:17 hr
 • EP.7 ตรีโกณมิติ 1:15 hr
 • ตะกร้าสินค้า