คอร์ส จ่าอากาศ
สอนโดย

คอร์ส จ่าอากาศ

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 182 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 300:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 182 วีดีโอ
 • E2011 17 บทเรียน
 • 01 01 Unit 1 Present Tense Unit 2 Past Tense 1:53 hr
 • 02 Unit3 Future Tense Unit4 Passive Voice and Causative 1:51 hr
 • 03 Unit4 Passive Voice and Causative Unit5 Conditional Sentence 2:01 hr
 • 04 Unit5 Conditional Sentence Unit6 Relative Pronoun 1:53 hr
 • 05 Unit7 Adjective and Adverb 1:54 hr
 • 06 Unit8 Comparison 1:46 hr
 • 07 Unit9 Infinitive Verb 1:44 hr
 • 08 Unit10 Conrersation1 1:54 hr
 • 09 Conrersation1 + Vocabulary 1:48 hr
 • 10 Reading+Cloze Passage 1:46 hr
 • 11 TEST1 00:39 hr
 • 12 Cloze Passage Practice 1 1:51 hr
 • 13 Practice 1+2 1:48 hr
 • 14 Practice 2+3 + ชีทเสริม ม1 1:54 hr
 • 15 Practice 3 + Phrasal Verb ชีทเสริม ม2 1:51 hr
 • 16 Review 1:43 hr
 • 17 TEST2 00:41 hr
 • A-levelS1 16 บทเรียน
 • 01 Social 1:40 hr
 • 13 Social 1:52 hr
 • 12 Social 1:42 hr
 • 11 Social 1:26 hr
 • 10 Social 00:56 hr
 • 09 Social 1:16 hr
 • 03 Social 1:56 hr
 • 04 Social 00:48 hr
 • 05 Social 1:16 hr
 • 06 Social 1:46 hr
 • 07 Social 1:45 hr
 • 08 Social 1:48 hr
 • 15 Social 1:17 hr
 • 16 Social 1:41 hr
 • 14 Social 1:42 hr
 • 02 Social 1:49 hr
 • E3011 12 บทเรียน
 • EP.2 Suffix 1:14 hr
 • EP.1 Prefix-Root 1:27 hr
 • EP.3 Sothat suchthat very enought too 1:16 hr
 • EP.4 Pronoun 1:16 hr
 • EP.5 Participle of Adjective and Verb 1:07 hr
 • EP.6 Conjunction 1:16 hr
 • EP.7 Indirect Question – Lesson 8 Cloze Passage 1:09 hr
 • EP.8 Cloze Passage 1:12 hr
 • EP.9 Cloze Passage 1:14 hr
 • EP.10 Cloze Passage 1:16 hr
 • EP.11 Cloze Passage 1:19 hr
 • EP.12 Cloze Passage 1:23 hr
 • M4011 20 บทเรียน
 • EP.1 เซต 1:30 hr
 • EP.2 เซต 1:59 hr
 • EP.3 เซต 1:54 hr
 • EP.4 เซต 1:48 hr
 • EP.5 เซต 1:51 hr
 • EP.6 เซต 1:53 hr
 • EP.7 เซต 1:44 hr
 • EP.8 เซต 1:47 hr
 • EP.9 จำนวนจริง 1:48 hr
 • EP.10 จำนวนจริง 1:44 hr
 • EP.11 จำนวนจริง 1:55 hr
 • EP.12 จำนวนจริง 2:16 hr
 • EP.13 จำนวนจริง 1:50 hr
 • EP.14 จำนวนจริง 1:48 hr
 • EP.15 ตรรกศาสตร์ 1:40 hr
 • EP.16 ตรรกศาสตร์ 1:20 hr
 • EP.17 ตรรกศาสตร์ 1:22 hr
 • EP.18 ตรรกศาสตร์ 00:24 hr
 • EP.19 ตรรกศาสตร์ 00:51 hr
 • EP.20 ตรรกศาสตร์ 1:32 hr
 • M4021 19 บทเรียน
 • EP.1 เรขาคณิตวิเคราะห์+ภาคตัดกรวย 1:43 hr
 • EP.2 เรขาคณิตวิเคราะห์+ภาคตัดกรวย 1:06 hr
 • EP.3 เรขาคณิตวิเคราะห์+ภาคตัดกรวย 1:47 hr
 • EP.4 เรขาคณิตวิเคราะห์+ภาคตัดกรวย 1:36 hr
 • EP.5 เรขาคณิตวิเคราะห์+ภาคตัดกรวย 2:06 hr
 • EP.6 เรขาคณิตวิเคราะห์+ภาคตัดกรวย 1:48 hr
 • EP.7 เรขาคณิตวิเคราะห์+ภาคตัดกรวย 1:47 hr
 • EP.8 เรขาคณิตวิเคราะห์+ภาคตัดกรวย 1:46 hr
 • EP.9 เรขาคณิตวิเคราะห์+ภาคตัดกรวย 1:53 hr
 • EP.10 เรขาคณิตวิเคราะห์+ภาคตัดกรวย 1:47 hr
 • EP.11 เรขาคณิตวิเคราะห์+ภาคตัดกรวย 1:48 hr
 • EP.12 ฟังก์ชัน 1:53 hr
 • EP.13 ฟังก์ชัน 1:53 hr
 • EP.14 ฟังก์ชัน 2:09 hr
 • EP.15 ฟังก์ชัน 1:52 hr
 • EP.16 ฟังก์ชัน 1:48 hr
 • EP.17 ฟังก์ชัน 2:07 hr
 • EP.18 ฟังก์ชัน 2:20 hr
 • EP.19 ฟังก์ชัน 1:51 hr
 • M500 33 บทเรียน
 • 01 M500 เลขยกกำลังขั้นเทพ 2:04 hr
 • 02 M500 เลขยกกำลังขั้นเทพ 1:54 hr
 • 03 M500 เลขยกกำลังขั้นเทพ 2:00 hr
 • 04 M500 เลขยกกำลังขั้นเทพ 1:35 hr
 • 05 M500 เลขยกกำลังขั้นเทพ 1:48 hr
 • 06 M500 เลขยกกำลังขั้นเทพ 1:49 hr
 • 07 M500 เลขยกกำลังขั้นเทพ 1:47 hr
 • 08 M500 ลำดับอนุกรม 1:39 hr
 • 09 M500 ลำดับอนุกรม 1:47 hr
 • 10 M500 ลำดับอนุกรม 1:31 hr
 • 11 M500 ลำดับอนุกรม 1:34 hr
 • 12 M500 ลำดับอนุกรม 1:36 hr
 • 13 M500 ลำดับอนุกรม 1:55 hr
 • 14 M500 ลำดับอนุกรม 1:43 hr
 • 15 M500 ลำดับอนุกรม 1:39 hr
 • 16 M500 สถิติ 1:48 hr
 • 17 M500 สถิติ 1:40 hr
 • 18 M500 สถิติ 1:37 hr
 • 19 M500 สถิติ 1:14 hr
 • 20 M500 สถิติ 1:29 hr
 • 21 M500 สถิติ 1:31 hr
 • 22 M500 สถิติ 1:10 hr
 • 23 M500 ตรีโกณมิติ 1:50 hr
 • 24 M500 ตรีโกณมิติ 2:12 hr
 • 25 M500 ตรีโกณมิติ 1:38 hr
 • 26 M500 ตรีโกณมิติ 1:46 hr
 • 27 M500 ตรีโกณมิติ 1:44 hr
 • 28 M500 ตรีโกณมิติ 1:52 hr
 • 29 M500 ตรีโกณมิติ 1:40 hr
 • 30 M500 ตรีโกณมิติ 1:13 hr
 • 33 M500 ความน่าจะเป็น 3:18 hr
 • 32 M500 ความน่าจะเป็น 2:33 hr
 • 31 M500 ความน่าจะเป็น 2:07 hr
 • M6001 15 บทเรียน
 • EP.1 สถิติ 1:49 hr
 • EP.2 สถิติ 1:53 hr
 • EP.3 สถิติ 1:55 hr
 • EP.4 สถิติ 1:48 hr
 • EP.5 สถิติ 1:52 hr
 • EP.6 สถิติ 1:47 hr
 • EP.7 สถิติ 2:01 hr
 • EP.8 สถิติ 1:41 hr
 • EP.9 สถิติ 1:55 hr
 • EP.10 สถิติ 2:05 hr
 • EP.11 สถิติ 1:44 hr
 • EP.12 แคลคูลัส 2:25 hr
 • EP.13 แคลคูลัส 1:54 hr
 • EP.14 แคลคูลัส 2:41 hr
 • EP.15 แคลคูลัส 2:00 hr
 • P4011 23 บทเรียน
 • 01 บทนำ 1:25 hr
 • 02 เลขนัยสำคัญ 1:29 hr
 • 03 การรวมเวกเตอร์ 1:36 hr
 • 04 การเคลื่อนที่แนวตรง 1:49 hr
 • 05 การเคลื่อนที่แนวตรง 1:47 hr
 • 06 การเคลื่อนที่แนวตรง 1:45 hr
 • 07 การเคลื่อนที่แนวตรง 1:47 hr
 • 08 การเคลื่อนที่แนวตรง 1:33 hr
 • 09 การเคลื่อนที่แนวตรง 1:51 hr
 • 10 การเคลื่อนที่แนวตรง 1:36 hr
 • 11 การเคลื่อนที่แนวตรง 1:42 hr
 • 12 การเคลื่อนที่แนวตรง 1:48 hr
 • 13 การเคลื่อนที่แนวตรง 1:38 hr
 • 14 แรง มวล กฎการเคลื่อนที่ 1:46 hr
 • 15 แรง มวล กฎการเคลื่อนที่ 1:38 hr
 • 16 แรง มวล กฎการเคลื่อนที่ 2:12 hr
 • 17 แรง มวล กฎการเคลื่อนที่ 1:32 hr
 • 18 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ(โปรเจคไตล์) 1:04 hr
 • 19 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ(โปรเจคไตล์+วงกลม) 1:40 hr
 • 20 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ(วงกลม) 1:26 hr
 • 21 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ(วงกลม) 1:25 hr
 • 22 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ(วงกลม) 1:40 hr
 • 23 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ 1:55 hr
 • TALUIP1231 13 บทเรียน
 • EP.1 แรง กฎนิวตัน โมเมนตัม 1:17 hr
 • EP.2 แรง กฎนิวตัน โมเมนตัม 1:36 hr
 • EP.3 แรง กฎนิวตัน โมเมนตัม 1:56 hr
 • EP.4 แรง กฎนิวตัน โมเมนตัม 1:48 hr
 • EP.5 สมดุล 1:44 hr
 • EP.6 สมดุล 1:35 hr
 • EP.7 งาน พลังงาน รอก 2:13 hr
 • EP.8 งาน พลังงาน รอก 1:11 hr
 • EP.9 งาน พลังงาน รอก 1:35 hr
 • EP.10 แสงและเลนส์ 1:36 hr
 • EP.11 แสงและเลนส์ 1:23 hr
 • EP.12 คลื่นและเสียง+ไฟฟ้า 00:11 hr
 • EP.13 ไฟฟ้า 00:47 hr
 • A-levelT1 14 บทเรียน
 • 01 Thai 1:48 hr
 • 02 Thai 1:45 hr
 • 03 Thai 1:32 hr
 • 04 CMU Test 00:57 hr
 • 05 การอ่านบทความยาว 00:39 hr
 • 06 ไทยสามัญ ชุดที่ 1 1:45 hr
 • 07 ไทยสามัญ ชุดที่ 1 1:39 hr
 • 08 ไทยสามัญ ชุดที่ 2 ข้อ1-50 1:38 hr
 • 09 ไทยสามัญ ชุดที่2 ข้อ 51-80 1:07 hr
 • 10 ไทยสามัญ ชุดที่3 ข้อ 1-5 00:08 hr
 • 11 ไทยสามัญ ชุดที่ 3 ข้อ 52-78MP4 00:51 hr
 • 12 ไทยสามัญ ชุดที่ 4 2:05 hr
 • 13 ไทยสามัญ ชุดที่ 5 1:27 hr
 • 14 ไทยสามัญ ชุดที่ 5 1:33 hr
 • ตะกร้าสินค้า