SC2021 วิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม2 เล่ม1

วิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม2 เล่ม1 -งานและพลังงาน -โลกและการเปลี่ยนแปลง -พลังงานทดแทน
สอนโดย

อาจารย์เอกอักษรา มะสะ (อ.ต้นกล้า)

จบการศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 13 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 12:10 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 13 วีดีโอ
 • งานและพลังงาน 6 บทเรียน
 • EP.4 งานและพลังงาน 1:03 hr
 • EP.5 งานและพลังงาน 1:22 hr
 • EP.6 งานและพลังงาน 1:46 hr
 • EP.1 งานและพลังงาน 01:38 hr
 • EP.2 งานและพลังงาน 00:59 hr
 • EP.3 งานและพลังงาน 1:08 hr
 • โลกและการเปลี่ยนแปลง 2 บทเรียน
 • EP1 โลกและการเปลี่ยนแปลง 1:20 hr
 • EP2 โลกและการเปลี่ยนแปลง 00:47 hr
 • พลังงานทดแทน 5 บทเรียน
 • EP1.1 พลังงานทดแทน 00:43 hr
 • EP1.2 พลังงานทดแทน 00:16 hr
 • EP2.1 พลังงานทดแทน 00:41 hr
 • EP2.2 พลังงานทดแทน 00:43 hr
 • EP3 พลังงานทดแทน 00:22 hr
 • ตะกร้าสินค้า