T4561 (ภาษาไทย ม.ปลาย เล่ม 1)

-ชนิดของคำในภาษาไทย -ความหมายของคำ -ชนิดของประโยค -การใช้ภาษา/ ภาษากำกวม -ลำดับคำ -การเว้นวรรคตอน (ในการเขียน) -การเรียงคำ – ข้อความ -การใช้คำราชาศัพท์
สอนโดย

อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย)

ป.ตรี ศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร เกียรตินิยมอันดับ2 ป.โท คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 13 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 10:13 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 13 วีดีโอ
 • T4561 (ภาษาไทย ม.ปลาย เล่ม 1) 13 บทเรียน
 • EP.1 คำไทยแท้-การสร้างคำประสม ซ้ำ ซ้อน 00:49 hr
 • EP.2 คำบาลี-สันสกฤต-การสร้างคำสมาส-สนธิ 01:02 hr
 • EP.3 คำยืมภาษาต่างประเทศ เขมร ชวา มลายู +แบบฝึกหัด 00:19 hr
 • EP.4 ชนิดของคำในภาษาไทย 01:15 hr
 • EP.5 ความหมายของคำ 01:13 hr
 • EP.6 ความหมายของคำ 00:27 hr
 • EP.7 ชนิดของประโยค 02:03 hr
 • EP.8 การใช้ภาษา – ภาษากำกวม 00:21 hr
 • EP.9 การใช้คำราชาศัพท์ 00:52 hr
 • EP.10 การใช้คำราชาศัพท์ 00:07 hr
 • EP.11 การใช้ราชาศัพท์ 00:57 hr
 • EP.12 แบบฝึกหัดทดสอบเพิ่มเติม(การเขียนสะกดคำ) 00:22 hr
 • EP.13 แบบฝึกหัดทดสอบเพิ่มเติม(เตรียมความพร้อม) 00:22 hr
 • ตะกร้าสินค้า