MB202 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เทอม 2)

- ทฤษฎีบทพีทาโกรัส - จำนวนจริง - การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว - เส้นขนาน
สอนโดย

อาจารย์อัลครินทร์ เพชรพิรุฬหศิริ (หมอแจน)

ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 9 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 11:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 9 วีดีโอ
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง 3 บทเรียน
 • EP.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง 1:27 hr
 • EP.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง 00:58 hr
 • EP.3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง 1:00 hr
 • การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวเเปรเดียว 3 บทเรียน
 • EP.1 การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวเเปรเดียว 1:27 hr
 • EP.2 การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวเเปรเดียว 00:56 hr
 • EP.3 การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวเเปรเดียว 00:58 hr
 • เส้นขนาน 1 บทเรียน
 • EP.1 เส้นขนาน 1:40 hr
 • ตะกร้าสินค้า