TALUIT4001 (ตะลุยโจทย์วิชาภาษาไทย ม.4 เล่ม 1)

- ส่วนที่ 1 หลักภาษาไทย - ส่วนที่ 2 ความคิดกับภาษา - ส่วนที่ 3 การใช้ภาษา - ส่วนที่ 4 ความรู้เบื้องต้น เรื่อง วรรณคดี - เรื่องพิเศษ คำราชาศัพท์
สอนโดย

อาจารย์ฐิติวิชญ์ เสถียรธนานนท์ (อ.นิก)

ป.ตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 25 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 21:20 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 25 วีดีโอ
 • ตะลุยโจทย์วิชาภาษาไทย ม.4 เล่ม 1 25 บทเรียน
 • EP.1 บทนำ 00:36 hr
 • EP.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา 00:41 hr
 • EP.3 เสียงในภาษาไทย 00:45 hr
 • EP.4 เสียงในภาษาไทย 00:56 hr
 • EP.5 ชนิดของคำ 00:16 hr
 • EP.6 ชนิดของคำ 00:53 hr
 • EP.7 กลุ่มคำและหน้าที่ของกลุ่มคำ 00:15 hr
 • EP.8 ประโยค 1:02 hr
 • EP.9 ประโยค 1:09 hr
 • EP.10 คำไทย/ คำภาษาต่างประเทศ 1:14 hr
 • EP.11 โครงสร้างคำ/ รูปลักษณ์คำ 1:06 hr
 • EP.12 คำสมาส คำสนธิ 00:27 hr
 • EP.13 คำและความหมาย 1:24 hr
 • EP.14 สำนวน สุภาษิต คำพังเพย 1:08 hr
 • EP.15 ระดับภาษา 00:47 hr
 • EP.16 การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 00:17 hr
 • EP.17 การสะกดคำและการอ่านสะกดคำ 00:42 hr
 • EP.18 ภาษากับความคิด 1:35 hr
 • EP.19 การสื่อสาร 00:43 hr
 • EP.20 การอ่านจับใจความ 1:08 hr
 • EP.21 การอ่านตีความ 00:31 hr
 • EP.22 การเขียน 00:17 hr
 • EP.23 โวหารการเขียน 1:00 hr
 • EP.24 ความรู้เบื้องต้นเรื่องวรรณคดี 1:14 hr
 • EP.25 คำราชาศัพท์ 1:07 hr
 • ตะกร้าสินค้า