S1231 (สังคมศึกษา ม.ต้น เล่ม 1)

-หน้าที่พลเมือง และการดำเนินชีวิตในสังคม สังคมไทย -ประวัติศาสตร์วิธีการทางประวัติศาสตร์ การเทียบศักราช -อาณาจักรโบราณที่สำคัญ -ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรม วันสำคัญ -ภูมิศาสตร์ โลกของเรา พิกัดภูมิศาสตร์ -เศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิต ระบบเศรษฐกิจ
สอนโดย

อาจารย์กมลาศ เพ็งชะอุ่ม(อ.ดงอ้อ)

ปริญญาตรี คณะโบราณคดี สาขาโบราณคดี เกียรตินิยมอันดับ2 มหาวิทยาลัยศิลปากร

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 12 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 15:34 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 12 วีดีโอ
 • สาระหน้าที่พลเมือง 3 บทเรียน
 • EP.1 สาระหน้าที่พลเมือง 01:06 hr
 • EP.2 สาระหน้าที่พลเมือง 01:04 hr
 • EP.3 สาระหน้าที่พลเมือง 01:00 hr
 • ประวัติศาสตร์ 2 บทเรียน
 • EP.1 ประวัติศาสตร์ 01:36 hr
 • EP.2 ประวัติศาสตร์ 01:18 hr
 • พระพุทธศาสนา 2 บทเรียน
 • EP.1 พระพุทธศาสนา 01:36 hr
 • EP.2 พระพุทธศาสนา 00:56 hr
 • ภูมิศาสตร์ 2 บทเรียน
 • EP.1 ภูมิศาสตร์ 01:34 hr
 • EP.2 ภูมิศาสตร์ 01:07 hr
 • เศรษฐศาสตร์ 3 บทเรียน
 • EP.1 เศรษฐศาสตร์ 01:02 hr
 • EP.2 เศรษฐศาสตร์ 01:28 hr
 • EP.3 เศรษฐศาสตร์ + ตะลุยโจทย์ช้างเผือก 02:03 hr
 • ตะกร้าสินค้า